Vilkår og betingelser

PERSONDATA POLITIK

Formål
Denne politik beskriver, hvorledes Refima Capital Management A/S (RCM), på egne vegne, samt på vegne af selskaber som RCM måtte forvalte og/eller administrere, indsamler og behandler persondata. RCM indsamler tilstrækkelige oplysninger, herunder persondata, i relation til eksisterende, og/eller kommende, interessenter, til at kunne
- leve op til gældende lovgivning ved at indhente, besidde og levere påkrævede oplysninger
- levere påkrævede oplysninger til samarbejdspartnere i relation til den almindelige drift
Det drejer sig primært om adresse-, kontakt- og identifikationsoplysninger, som anvendes i relation til transaktionseksekvering, registrering i relevante ejerregistre, videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med overholdelse af politikker omkring Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering samt overholdelse af egen funktion som hvidvaskansvarlig.

Opbevaring af personoplysninger
Oplysningerne bliver opbevaret, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamlingen. Lovgivningen vedrørende persondata giver interessenterne en række rettigheder vedrørende de data, som RCM har registreret. Oplysninger opbevares således så længe interessentforholdet pågår, og ellers i fem år efter dets ophør. Alle oplysninger, herunder persondata, opbevares forsvarligt og behandles fortroligt.

Videregivelse af personoplysninger
Selskabet videregiver personoplysninger, der lovmæssigt er påkrævet for at kunne opfylde aftaler som RCM, eller selskaber som RCM måtte forvalte og/eller administrere, har indgået for at kunne drive sin forretning. Det vil sige til offentlige myndigheder, såfremt Selskabet er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, samt til samarbejdspartnere såfremt disse efterspørges for at overholde compliance i relation til Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Interessenter kan, ved henvendelse til RCM, rekvirere mere detaljerede retningslinjer for hvornår Selskabet videregiver personoplysninger om interessenter.

Indsigtsret
Interessenter har, i henhold til Persondataforordningen, altid ret til at få indsigt i de oplysninger, som RCM har registreret om dem, samt i hvor disse oplysninger stammer fra og hvad RCM har anvendt oplysningerne til. Interessenter kan ligeledes få oplyst hvem der modtager oplysninger om denne, såfremt disse oplysninger videregives. RCM fører log over alle registrerede personoplysninger samt eventuel videregivelse heraf.

Berigtigelse, begrænsning og tilbagekaldelse af samtykke for persondata
Interessenter har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger, ligesom det er muligt at begrænse brugen af, eller tilbagekalde samtykke for, personoplysningerne med mindre RCM er lovmæssig forpligtiget til at bruge oplysningerne.

Sletning af persondata
Interessenter har som udgangspunkt ret til at få slettet de oplysninger RCM har registreret om interessenten. Dette er dog betinget af hvorvidt RCM fortsat, i henhold til anden lovgivning, er forpligtet til at opbevare interessentens oplysninger.

Data ansvarlig og kontakt
Dataansvarlig er Refima Capital Management A/S, Frederiksborggade 15, 3. sal, 1360 København K, Tlf.: +45 70261616, email: info@refimacap.dk, hvortil al henvendelse vedrørende persondata skal ske.

Refima Capital Management A/S, CVR-nr.: 39 71 61 35, FT-nr. 23148
Revideres årligt 1. januar - senest opdateret januar 2022 - Ansvarlig Søren Eriksen